Autizmus centrum logója
További információkért tekintse meg a "Szakmai tevékenység" menüpont alatt található oldalainkat,

Az Autizmus Centrum 2019. szeptember 01-én kezdte meg működését a Liget Úti EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola tagintézményeként.

 

Célja, hogy az autizmus spektrum zavarral élő óvodás és iskoláskorú gyermekek és fiatalok számára speciális szükségleteiknek megfelelő sérülés specifikus és egyéni szükségleteikhez igazodó módszereket és tananyagokat fejlesszenek ki, valamint alkalmazzanak. Munkáját a Liget Úti EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola többi egységével szoros együttműködésben végzi. Fő szakmai iránymutatója az Autizmus Alapítvány (Budapest, Delej utca). Az itt folyó szakmai munka hosszútávon jelentős hatást gyakorol, mind helyi, mind országos szinten az autizmus spektrum zavarral élő személyek és családjaik életminőségére.


Óvodai ellátás autizmus spektrumzavarral élő gyermekek számára

Korai fejlesztésből, családból esetleg a többségi ellátásból a szakértői véleményben megfogalmazott intézményi kijelölés után hozzánk kerülő kisgyermekeknek jelenleg 2 óvodai csoportban nyújtunk sérülés specifikus ellátást.

Fejlesztési célok: szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása, beszéd, vagy annak hiányában alternatív, vizuális kommunikációs eszközökkel történő kommunikáció használatának tanítása. Tanulást megalapozó készségek (figyelem, emlékezet, beszédértés, monotónia tűrés, szabálykövetés). A fejlődési kornak megfelelő játéktevékenység elsajátításának segítése.

Általános iskola autizmus spektrumzavarral élő tanulók számára

Tanulóink óvodai csoportjainkból, többségi óvodából, iskolákból szakértői véleményben megfogalmazott intézményi kijelölés után érkeznek az Autizmus Centrum 6 osztályába.

Célunk: a tanulók egyéni képességstruktúrájának, terhelhetőségének, hosszú távú lehetséges életkilátásainak és a családok igényeinek leginkább megfelelő gördülékeny feladat ellátása.

Fejlesztési célunk: a társadalmi élet szabályaihoz igazodó, adaptív viselkedési készségek kialakítása, önállóság, önellátás fejlesztése az egyéni életkilátásoknak megfelelő legmagasabb fejlődési szintre való eljuttatása. Egyéni képességek kibontakoztatása, kognitív funkciók fejlesztése.

Készségfejlesztő szakiskola autizmus spektrum zavarral élő fiatalok számára

Jelenleg a Liget utcai főépületben biztosítjuk az alapfokú oktatásból kikerülő, értelmileg akadályozott fiataljaink nappali rendszerű képzést. Fejlesztési célok a tanulók eljuttatása az önellátás, önkiszolgálás önmagukhoz mért legmagasabb fokára, jövőbeli életterükbe való integrálódásra: társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, egészséges életmód kialakítása, környezet megóvása, szabadidő önálló szervezése. Lehetőség szerint munkavégzés a szükséges mértékű támogatással, akár rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül, akár integrált foglalkoztatás formájában is.

Szakmai kapcsolataink
  • Liget Úti EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolánk többi szakmai egységeivel
  • Autizmus Alapítvány – Budapest, Delej utca
  • az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, autizmus szakirányú képzéseinek minősített gyakorló helye vagyunk
  • az országban működő autizmus ellátást nyújtó szakmai partnerekkel és helyi civil szervezetekkel
  • a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságokkal
Szakkönyv – és eszközkölcsönző

A szakkönyv – és eszközkölcsönzőket a Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitika Központ, valamint jogelődjeinek támogatásából nyert pályázatból alakítottuk ki és lehetőségeink szerint folyamatosan bővítjük azokat.

A kölcsönözhető eszközök alapvetően egyedi készítésűek, az autizmus – specifikus fejlesztés legfontosabb területeihez kapcsolódnak (szociális – kommunikáció, önállóság) otthoni és intézményes egyéni és csoportos helyzetekben egyaránt hasznosak.

Az egyes eszközök kölcsönzése előtt kérje ki szakembereink segítségét!

A specifikus fejlesztőeszközök alkalmazásával a szülők több sikerélményhez juthatnak gyermekük otthoni nevelése során és újabb lehetőség nyílik a partneri együttműködésre.

Módszertan

Alapvetően fontos, hogy kizárólag tudományosan igazolt módszereket alkalmazunk, a fejlesztés egyéni felmérésen és tervezésen alapul. A tanítási célokat a családokkal szoros együttműködésben határozzuk meg.

Strukturált tanítás és egyénre szabott vizuális környezeti támpontok

Régóta bizonyított tény, hogy az egyénre szabott, strukturált környezet alkalmazása az egyik legfontosabb lehetőség az autizmussal élő gyermekek támogatásában. Tudományos kutatások sokasága bizonyítja továbbá, hogy az autizmussal élő személyek számára azok az információk a legértékesebbek és leginkább hozzáférhetőek, melyek térben és időben állandóak, nem tünékenyek, láthatóvá teszik az időre, térre, emberi viszonyokra, környezeti elvárásokra és lehetőségekre vonatkozó információkat. A strukturált környezet és a vizuális segítségek alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a világot. A struktúra és a vizuális támogatás elősegíti az autizmussal élő gyermekek autonómiáját és önállóságát, csökkenti függőségüket más személyektől. Lehetővé teszi a tevékenység-repertoár bővülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, csökkenti a változásokkal szembeni ellenállást és szorongást.

Autista tanterem
Autista játék

Az osztálytermek, csoportszobák bútorzatának, az eszközöknek az elrendezése is támogatja az ott folyó tevékenységek végzését. Vizuális támpontok az egész óvoda, iskola területén megtalálhatóak, a tanulók szimbólumértési szintjéhez igazított formában, minőségben.


Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a minél nagyobb fokú önállóság elérésére, a mindennapok tevékenységeibe ágyazottan. Minden gyermek személyre szabott napirendet követ, mely segíti őt a téri, idői tájékozódásban, előre láthatóvá téve a tanítási nap során bekövetkező eseményeket.

Autista feladatsor
Autista eszközök
A kognitív-viselkedéses és fejlődési megközelítés

Munkánk alapja az egyes gyermekek fejlődésének részletes feltérképezése, a fejlesztési célok illesztése a fejlődési szinthez. Kiemelt fontosságú a gyermek nézőpontjának megértése, elfogadása. Tanítási stratégiáink korszerű viselkedéses megközelítésen alapulnak. A viselkedéses megközelítés alkalmazása egyaránt hatékony az új, adaptív, funkcionális készségek tanulása-tanítása folyamán, illetve a problémás viselkedések megelőzése és kezelése esetében. A kognitív-viselkedéses megközelítésen alapuló módszerek adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat tanítanak.

Autista óra szabályai
Alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök egyénre szabott alkalmazása

A meglévő kommunikációs repertoár kiegészül, bővül azokkal az alternatív kommunikációs eszközökkel, melyek leginkább illeszkednek a gyermek megértéséhez, spontán kezdeményezéseihez. A teljes kommunikációs folyamat lelassul, láthatóvá és a gyermek kommunikációs jelzései (pl. gesztusok, tárgyak, képek, írott nyelv) bárki számára érthetővé válnak. Fontos, hogy amennyiben a gyermek jól ért és preferál valamely kommunikációs módot, a számára szóló üzeneteket is közvetítsük ezen a csatornán, tehát az élő nyelvet egészítsük ki/helyettesítsük gesztusokkal, tárgyakkal, képekkel, írott nyelvvel.
A beszédet nem vagy töredékesen használó tanulóink számára számos AAK-s eszköz használatát igyekszünk tanítani.


Autista kártyák
Autizmus-specifikus módszerek, eszközök egyénre szabott alkalmazása a szociális készségek fejlesztésében

Babzsák Fejlesztő Program, Szociális történetek, Én-könyv, Napló, elmeolvasás tanítása.

A szociális körök módszere az emberek közti kapcsolatokról segítheti a kívánt viselkedés elsajátítását is.


Szociális körök


Gyermekeink örömmel forgatják saját naplójukat, melyben a napi események jelennek meg illeszkedve érdeklődési körükhöz, tevékenységeikhez és képi megértésükhöz.

Az autizmussal élő gyermekek, szüleik, a szakemberek partnerek a terápiás folyamatban. Ez teszi lehetővé a terápiás program töretlenségét, a fejlesztés folyamatosságát.

Vissza az oldal tetejére