Fejlesztő nevelés-oktatás

A fejlesztő iskolai nevelés - oktatás a tanköteles korú sajátos nevelési igényű súlyosan és halmozottan sérült gyerekeknek, fiataloknak nyújt fejlesztési lehetőséget. A gyerekek akadálymentes, védő környezetben egyéni fejlesztési tervek szerint részesülnek fejlesztésben. A velük való foglalkozásban számos szakember - gyógypedagógus, konduktor, logopédus, tiflopedagógus – kerül bevonásra.

Célcsoport

6 - 23 éves, sajátos nevelési igényű, súlyosan és halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, akik csoportos keretek között egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével fejleszthetők eredményesen

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt feladatai
 • Fejlesztő ápolás-gondozás, mindennapos tevékenységre nevelés.
 • Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése.
 • Az „együttélés” megtanulása.
 • A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben.
 • A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése.
 • Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás, és az emlékezet fejlesztése.
 • A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással.
 • A különböző szociális, kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése, kompenzálása.
 • Az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése.
 • A fejleszthetőség, és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása.
A fejlesztés területei
 • Kommunikáció és interakció fejlesztése (bazális, individuális, orientációs, totális, augmentatív, és alternatív kommunikáció).
 • Önkiszolgálás, gondozás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás, toalett- tréning.
 • Játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés.
 • Bazális stimuláció: bőrérzékelés, ízlelés, szaglás, hallási figyelem.
 • Mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás, finommozgás, manipuláció.
 • A gyermekek bevonása a mindennapi gyakorlati tevékenységekbe.
Vissza az oldal tetejére