Iskolai könyvtár

Intézményünk eltérő tantervű iskola, mely sajátos nevelési igényű, sérült diákokkal foglalkozik. Könyvtárunk 1979-ben létesült, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár letétjeként is működött, de 1995-től kizárólag iskolai könyvtárként funkcionál, önálló bélyegzővel rendelkezik. A könyvtár önálló helyiségben található és az iskola szerves részét képezi. A teljes foglalkoztatású könyvtáros az intézmény alkalmazottja.

A könyvtár szolgáltatási kínálata szervesen illeszkedik az iskola igényeihez, elsődleges célja az oktatás-nevelés folyamatának segítése, emellett kiemelt feladat a gyógypedagógiai szakirodalom gyűjtése, így állományunk ezen része némiképp szakkönyvtári jelleget is ölt.

Az iskolai könyvtár lehetőséget nyújt a diákok számára a kutatásra, tanulásra éppúgy, mint a szabadidő kulturált eltöltésére. Minden munkatárs és tanuló automatikusan könyvtárunk beiratkozott olvasója, számukra biztosított a kölcsönzés és a helyben olvasás is. Diákjaink minden tanév elején a könyvtárból kölcsönzik ki a tartós tankönyveket.

A könyvtárhoz tartozik egy olvasóterem is saját bejárati ajtóval. A helyiség igény esetén elkülöníthető, önálló térként is funkcionálhat. Az olvasóterem pályázati forrásból IKT eszközállománnyal lett bővítve, így informatikai olvasóteremként is funkcionál.

Szolgáltatási kínálat
 • A könyvtárhasználat és a kölcsönzés biztosítása a nevelőknek és a diákoknak.
 • A tanulók önálló információkeresésének elősegítése és mélyítése.
 • Könyvtárhasználati órák és foglalkozások tartása.
 • Együttműködés a pedagógus kollégákkal, segítségnyújtás a tanórákhoz kapcsolódó gyűjtőmunkához a tanulóknak és a tanároknak egyaránt.
 • Olvasási verseny és a könyvtárhasználati vetélkedő megrendezése korcsoportok szerinti bontásban.
Iskolai könyvtár házirendje

  • Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja lehet.
  • A kölcsönzés ingyenes.
  • Egy tanulónál (a tankönyveken kívül) egy időben egyszerre csak 1 db könyv lehet.
  • A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha tovább is szükség van az olvasónak az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő újabb 3 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másnak nincs szüksége arra a könyvre.
  • A könyv épségét, tisztaságát mindenkinek kötelessége megóvni. A könyvtárban enni, inni, vagy más olyan tevékenységet folytatni, amely zavarja az ott tartózkodók munkáját (hangoskodás, rendbontás), tilos. A dokumentumokban történt gondatlan vagy szándékos károkozás, elvesztés, eltulajdonítás kártérítési felelősséggel jár. A könyvtárban a váltócipő használata minden könyvtárhasználó számára kötelező.
  • Tanév végén a tanulóknak minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell hozni a könyvtárba kivéve a több évig használt tartós tankönyveket.
  • A nem kölcsönözhető könyveket (kézikönyvtári állomány) csak nyitvatartási időben, a könyvtáros engedélyével lehet használni.
  • A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
  Nyitvatartás

  Tanárok részére: 7:50 - 11:50, 12:10 - 15:30

  Diákok részére: 12:10 - 15:30
  Vissza az oldal tetejére