Mentoráló intézmény - TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013
Iskolánk, mint Mentoráló intézmény

A TÁMOP-3.1.4.B-13-1-2013-0001 kódszámú "Köznevelés az iskolában" c. projekt, Módszertani Innováció modul, mentoráló intézményi program című pályázatban benyújtott programtervünket kedvezően bírálták el és elnyertük a Mentoráló Intézményi címet.


A pályázat keretében megvalósítandó módszertani modellünk címe:

"Együtt kerek a világ" - Pedagógusok együttműködése, amelynek programjait a 2014/2015 tanévben valósítjuk meg.

Céljaink
 • Szorosabb együttműködés kialakítása a SNI tanulók oktatásában- nevelésében közreműködő szakemberekkel.
 • Gyakorlati segítségnyújtás a többségi pedagógusoknak az inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához.
 • Pedagógiai hatékonyság növelése az inkluzív nevelés - oktatás során.
 • A SNI tanulók tanulásának eredményesebbé tétele.

A pályázat programtervében megvalósítandó tevékenységek irányt mutathatnak, és konkrét segítséget jelentenek a többségi iskolákban tanító pedagógusoknak. A pedagógiai hatékonyság növelése érdekében a pedagógusok, gyógypedagógusok és a szülők szoros együttműködésének megteremtése kiemelt célunk. Fontos, hogy a pedagógusok az oktatás, nevelés során felhasználják a szülők gyermekükkel kapcsolatos tudását és tapasztalatát, a pedagógusok, gyógypedagógusok pedig felkínálják szaktudásukat, ismereteiket. A pedagógusok munkájának sikere nagymértékben függ attól, hogy képesek-e a családdal és a fejlesztő gyógypedagógussal közösen kitűzni és megvalósítani a gyermek fejlődésével kapcsolatos célokat, kialakítani az ehhez szükséges oktatási és nevelési környezetet, módszereket.


Programunkban szereplő tevékenységek az együttnevelésben nyújtanak nagy segítséget a többségi pedagógusoknak.

Kerekasztal beszélgetés szülők bevonásával
 • A pedagógus megismerheti a szülő gyermekével kapcsolatos tudását, tapasztalatait.
 • Segíti a pedagógusokat, és a szülőket, hogy elfogadóbbá váljanak a tanulóval szemben.
 • Megvalósulhat a gyermek fejlődése érdekében, a közös célok kitűzése és a megvalósuláshoz közös feladatok kijelölése.
 • Segítséget ad a szülőknek, hogyan támogassák gyermekük tanulmányi előmenetelét.
 • Feltárja a tanuló, társai aktuális problémáit és lehetőségeket keres azok megoldására.
 • Értékeli a célok megvalósulását, elemzi erősségeit és fejlesztendő területeit.
 • Szülői elégedettség megteremtése.
Műhelymunka

SNI ellátásával kapcsolatos dokumentumok áttekintése:

Segítséget adunk a többségi iskolában dolgozó pedagógusoknak, a szakértői véleményben megfogalmazott korrekciós és nevelési tanácsok alapján, hogyan tudják az egyénre szabott órai differenciálást folyamatosan megvalósítani.


Bemutató órák és az azt követő konzultációk:

Bemutatjuk, hogyan valósulhat meg a tanítási órákon, a gyakorlatban a tanulók differenciálása, önálló munkavégzése, ellenőrzése egyéni képességeiket figyelembe véve és közvetlen kétszemélyes helyzetek megteremtése.


Tanulást segítő eszközök bemutatása:

Példát adhat a többcsatornás tanítás-tanulás megvalósulására és a tanulók képességeinek megfelelő feladatvégzésére, mely fenntartja a gyermekek kíváncsiságát, tanulási motivációs szintjét és, ezáltal hatékonyabb lesz az oktatás.


Előadás és megbeszélés többségi pedagógusokkal az SNI tanulók hatékony fejlődése érdekében:

Tanulás módszertani és egyéb SNI ellátással kapcsolatos előadásokkal támogatást nyújtunk a többségi pedagógusoknak, hogy a sajátos nevelési igénynek és a tanuló képességeinek megfelelő oktatást tudjon biztosítani, ezáltal a tanuló sikerélményhez juthat, és a tanulási motiváció fennmaradhat.


Oktatás játékosan:

A gyerekek tanulási motivációja, kíváncsisága, kitartása jobban fenntartható, játékos formában megvalósuló oktatással, mely által eredményesebbek lesznek.

A pedagógusok módszertani tárháza gazdagodhat.

Bemutató órák kiemelt feladatokkal

A célunk bemutatni, hogy a csoportban lévő gyengébb képességű tanulók hogyan tudnak önállóan differenciált feladatokat megoldani, ellenőrizni képességeiknek megfelelően.

"Kincsesláda"

A fejlesztő foglalkozások bemutatásával a különböző képességterületek sokszínű fejlesztési lehetőségeit mutatjuk be, amellyel a SNI tanulók képességeinek fejlesztéséhez nyújtunk segítséget.

Hospitálási lehetőségek

Havi rendszerességgel előzetes bejelentkezés alapján biztosítunk óralátogatási lehetőséget, hogy ismerkedjen a gyógypedagógiai módszerekkel, eszközökkel, játékokkal melyet saját munkája során adaptálhat.

Érzékenyítő tréning

Az érzékenyítő foglalkozások során, empatikus úton szerzett élmények, ismeretek alkalmasabbá teszik a pedagógusokat, kortársakat a másság befogadására, elfogadására.

Vissza az oldal tetejére