Utazótanári intézményegység

Intézményünk 2008-tól Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelentett, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait is.

A város általános iskoláiban egyre több sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) tanulót fogadnak be, látnak el. Az integrációs tendenciát tekintve szükségszerűvé vált, hogy egyre nagyobb részt vállaljunk ebben az igen fontos és összetett munkában.

2014-től az utazó tanári szolgáltatást külön intézményegység működteti.

Az oktatási rendszer folyamatos változásai során három éven keresztül Jászberény, Jászapáti és Szolnok járásokban láttunk el utazó tanári feladatokat.

A 2017/2018-as tanévtől Szolnok járás köznevelési intézményeiben (17 általános iskola, 3 gimnázium) fejlesztjük az integrált keretek között oktatott sajátos nevelési igényű tanulókat, kb. 200 főt.

Az iskolánk fő erőforrása a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra épülő folyamatos megújulás, a gyermekek minél többoldalú fejlesztése, megsegítése a saját és a többségi iskolákban.

A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 138/A.§ szerint: Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.

A 2016. évi LXXX. törvény 138/A 40. Együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló - közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor.

A törvények értelmében, iskolánkban is működtetünk utazó tanári munkaközösséget, mely hatékonyabb szakmai együttműködést tesz lehetővé.

Az Utazótanári Intézményegység céljai
 • A hatékony utazó tanári ellátás megvalósítása.
 • A gyógypedagógia és a pedagógia között szakmai kooperáció kiépítése és a folyamatos kapcsolat fenntartása az integráltan nevelt, oktatott SNI tanulók érdekében.
 • Segítséget nyújtson gyógypedagógiai szakmai tudásával, eszköztárával a SNI tanulók életében meghatározó jelentőségű embereknek: pedagógusaiknak és szüleiknek.
 • SNI tanulók esélyegyenlőségének és társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
Az utazó szakember hálózat megszervezése, működtetése

A Liget Úti EGYMI Utazótanári Intézményegységének szakmai protokollja és a hatályos, ide vonatkozó törvények, rendeletek szerint történik a feladatok megszervezése, végzése.

Közvetlen szolgáltatásaink

Az ellátási területünk köznevelési intézményeiben integrált keretek között oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, integrációjának megsegítése.


 • A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak és a Nkt. szerint biztosítjuk.
 • Az utazó tanár segítséget nyújt az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez egyéni és kiscsoportos formában.
 • Az egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat az egyéni fejlesztési terv alapján végzi.
 • Az EGYMI eszközkölcsönzőjéből fejlesztő eszközöket visz a foglalkozáshoz.
 • Szükség esetén fejlesztő eszközöket készít.
 • Az utazó tanár óráinak többségét a mindenkori törvény által meghatározott keretben a gyermekkel való közvetlen foglalkozásra fordítja.
 • Egészségügyi pedagógiai rehabilitáció.
Közvetett szolgáltatásaink
 • A szakértői vélemény megismerését követően, szükség szerint további felméréseket készíthet, melyeket kiértékelve az eredményeket rögzíti.
 • Feltárja a problémákat, feltérképezi a képességeket.
 • Segíti a többségi pedagógust, a diagnózis értelmezésében.
 • Kölcsönösségen alapuló együttműködést alakít ki a gyermek pedagógusával.
 • Javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges tanulási környezet kialakítására.
 • Egyéni fejlesztési tervet készít, mely tartalmazza a gyermek fejlesztéséhez szükséges feladattípusokat, fejlesztési területeket, esetleg konkrét feladatokat, gyakorlatokat, eszközöket.
 • Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében megbeszélést folytat a gyermek pedagógusaival.
 • Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlődéséről évente kétszer szöveges értékelést készít.
 • A gyermek pedagógusaival egyezteti a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó tantárgyi követelményeket.
 • Segít az értékelésben.
 • A tanuló pedagógusaival rendszeresen egyeztet.
 • Szakmai tanácsokat ad a hozzá forduló pedagógusoknak.
 • Szakirodalmat, eszközöket ajánl a fejlesztő munkához.
Szakmai segítségnyújtás módjai

Intézményünk utazó gyógypedagógusai a sajátos nevelési igényű tanulók szüleinek és a velük foglalkozó pedagógusoknak kívánnak szakmai segítséget nyújtani az alábbi módokon:

Tanácsadás, konzultáció

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelésével kapcsolatban a szülők is szembesülnek nehézségekkel és problémákkal. Elengedhetetlen, hogy fórumot teremtsünk számunkra, ahol szakember segítségével közösen találhatnak válaszokat, megoldási javaslatokat.

Esetmegbeszélés, kerekasztal megbeszélése

Az SNI gyermek nevelése, oktatása nem történhet úgy, hogy a velük foglalkozó szakemberek, szülők között ne legyen párbeszéd. Fontos, hogy a pedagógusok az oktatás, nevelés során felhasználják a szülők gyermekekkel kapcsolatos tudását és tapasztalatát, a pedagógusok, gyógypedagógusok pedig felkínálják szaktudásukat, ismereteiket. Ehhez teremt fórumot az esetmegbeszélés, kerekasztal beszélgetés, melynek keretében (igény szerint) egy gyermekkel, vagy egy problémás helyzettel kapcsolatban oszthatják meg véleményüket az érintettek egymással, s jelölhetik ki a megoldást hozó mindenki által felvállalandó lépéseket, teendőket.

Fogadóóra

Az utazó tanár egyéni megbeszélés keretében tájékoztatja az általa fejlesztett gyermek szüleivel a képességfelmérés eredményeit, a fejlesztendő területeket, feladatokat. A szülő és a pedagógus megosztja egymással a gyermekkel kapcsolatos ismereteit, megbeszélik a problémákat és keresik a megoldásokat. Segítséget nyújt az otthoni tanuláshoz, neveléshez.

Előadás szervezése, tartása pedagógusok, gyógypedagógusok részére

A szakmai megújulás, felfrissülés minden szakmában elengedhetetlen. Az integrált nevelés gyakorlati része, számtalan kérdést vet fel. Az eddig szerzett tapasztalatok átadása, nagyban segít(het)i az együttnevelés-együttoktatás elterjedését, minél sikeresebb megvalósítását.

Működtetjük a városi Gyógypedagógiai Műhelyt, melynek keretében az éves munkaterv alapján szakmai, módszertani előadásokat, konzultációkat tartunk a többségi iskolák és az EGYMI pedagógusai részére.

Évek óta hagyományszerűen bemutatkozik a „Kincsesláda” programunk, mely során különböző terápiákat, képességek fejlesztését, utazó tanári fejlesztéseket mutatunk be.

Hospitálás

Az óralátogatások lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak, hogy kölcsönösen betekinthessenek a másik szakmai gyakorlatába, módszertanába, ami a párbeszédek, a szakmák közötti együttműködést erősít(het)i.

Hagyománnyá vált intézményünkben a nyílt tanítási napok megszervezése, melyen nemcsak a város, hanem a környező települések pedagógusai is igen nagy számban vesznek részt. Itt a szülőnek is lehetősége nyílik arra, hogy betekintsen az iskolai életbe, megfigyelhesse gyermeke tevékenységét a tanítási órán, illetve a szabadidős programokban.

Információ átadás

Igyekszünk naprakész információkkal segíteni a többségi intézmények pedagógusait, az SNI tanulók szüleit (érdekérvényesítés, törvényi szabályozók, ellátások, szakemberek elérhetősége, programok, stb.)

Szakkönyvár működtetése

Intézményünk könyvtárának szakkönyvellátottsága városi szinten is jónak mondható. Folyamatosan bővítjük állományunkat, a gyógypedagógiai szakirodalom elérhetőségét minden érdeklődő (szülő és szakember) számára biztosítjuk.

Eszközkölcsönző működtetése

Pályázati forrásból az intézményünk eszközkölcsönzőt hozott létre. Az itt található játékokat az utazó tanárok rendszeresen alkalmazzák az óráikon biztosítva, ezáltal a játszva tanulást és a változatosságot. A fejlesztőjátékokat más pedagógusok, szakemberek és szülők is kikölcsönözhetik. Iskolánk honlapján megtalálható a kölcsönző fejlesztő játékainak a katalógusa, leírással együtt, amely lehetővé teszi, hogy előre kiválaszthassák az érintettek a megfelelő eszközöket. Erőforrásainknak megfelelően igyekszünk folyamatosan bővíteni a meglévő fejlesztőjátékok készletét.

Gyakorlóhely biztosítása

Főiskolai hallgatóknak klinikai diagnosztika szakterületen gyakorlóhelyet biztosítunk az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megerősítésére.

Vissza az oldal tetejére